UP logo LABORATORY OF IMMUNOGENOMICS AND IMMUNOPROTEOMICS
6 I.P. Pavlova St., 77520, Olomouc, CZ
phone:  +420 58 5632771, fax: +420 58 5415116
FNOL

About us
Staff
Collaborators
Publications
Posters
Grants
Facilities
News
For students
Outdoor
Location
Files & Links
News/Events

Postdoc position(s) available at the Laboratory of Immunogenomics and Immunoproteomics
1 January 2013 – 30 June 2015


Postdoctoral position available: The project aim is to dissect molecular pathways of lung inflammation in sarcoidosis, a systemic immune disease of yet unknown origin mostly affecting the lung. The emphasis will be on the role of inflammatory and regulatory mediators (chemokines, cytokines and their receptors), which drive the accumulation and activation of immune cells in the lung and regulate disease progression. Molecular biology and OMICS approaches will be used to delineate role of individual molecules/genes from the families of Th17 cytokines, CC chemokines etc. on RNA/miRNA, protein and gene level. The project includes a 4-month stay abroad at a collaborating research laboratory (Freiburg, London).

More information in the publication / other sections of the lab website: www.dr-petrek.eu, enquiries: martin.petrek@fnol.cz Dr. Petrek, Principal investigator.

Closing date: August 18, 2012.


Applications for the position (with professional c.v. including list of publications and research/scholarly funding) should be submitted by e-mail to: gabriela.strakova@fnol.cz. Two letters of recommendation, preferably from Ph.D. supervisor and if applicable, from previous postdoc posts, should be sent directly to the same contact email.  The selected candidate(s) will be notified by the end of September.

Download detailed informationStud. program Lékařšká imunologie/ Doctoral programme Medical Immunology 

PŘÍJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2012/13 / Call for PhD posts 2012/13

Témata disertačních prací řešená v Laboratoři imunogenomiky a imunoproteomiky
Topics of theses related to investigations in the Laboratory of Immunogenomics and Immunoproteomics 

1. Příspěvek variability imunitních genů ke vzniku a rozvoji sarkoidózy a jiných komplexních plicních nemocí
Genetic determinants of immune genes in the pathogenesis of sarcoidosis and other complex lung diseases
Školitel/Tutor: Prof. MUDr. Martin Petřek, CSc.,
Školitel konzultant/Specialist tutor: Prof. MUDr.V. Kolek, DrSc.
Zabezpečení/Grant support: Projekt IGA UP a Grant IGA MZ ČR NT11117 (2010-2015), „Studium mediátorů fibrotizačních procesů u pacientů s difuzními plicními nemocemi a jejich aplikace v diagnostice“.

2. „Omické“ přístupy k plicní sarkoidóze – nové poznatky o patogenezi a výstupy do diagnostické / léčebné praxe
„Omics“ approaches to pulmonary sarcoidosis – new data on pathogenesis and potential diagnostic/therapeutic applications.
Ve spolupráci/in Collaboration: Medizinische Universitat Freiburg, SRN; Klinika respirační medicíny LF UP
Školitel/Tutor: Prof. MUDr. Martin Petřek, CSc.
Školitel konzultant/ Specialist tutor: Prof. MUDr.V. Kolek, DrSc.
Zabezpečení/Grant support: Projekt IGAUP, event. Evrops.FP7 grant „Saromics“.

3. Význam vybraných imunologických a imunogenetických faktorů pro úspěšnost transplantace krvetvorných kmenových buněk. 
The importance of selected immunogenetic and immunological factors for the haematopoetic stem cell transplantation outcome.    
Spolupráce s Hemato-onkologickou klinikou LF UP a FNOL
Školitel/Tutor:  MUDr. František Mrázek, Ph.D.
Školitel konzultant/Specialist tutor: Prof. MUDr. Martin Petřek, CSc.
Zabezpečení/Grant support: Grant IGA MZ ČR NT12454 (2011-2015), „Vybrané imunologické a imunogenetické parametry v predikci nemoci štěpu proti hostiteli (GVHD) a úspěšnosti alogenní transplantace krvetvorných kmenových buněk“.

4. Exprese genů klíčových molekul zánětu v periprotetických tkáních a jejich role v předpovědi rizika periprotetické osteolýzy. 
Gene expression profiling of inflammatory molecules in the periprosthetic tissues and their role in the prediction of periprosthetic osteolysis risk.
Spolupráce/Collab.: Ortopedická klinika LF UP a FNOL
Školitel/Tutor: Dr. Ing. Eva Kriegová
Školitel/konzultant/Specialist tutor: Prof. MUDr. Martin Petřek, CSc.
Zabezpečení/Grant support: Grant IGA MZ ČR NT/11049 (2010-2014), „Exprese genů klíčových molekul zánětu v periprotetických tkáních: první krok k časově podmíněné analýze periprotetické osteolýzy“ (doc. Gallo, Ortopedická klinika)

5. Využití polymorfismů genů markerů zánětu u pacientů s časnou manifestací ischem.choroby srdeční; farmakogenomické rizikové profily antiagregační terapie
Polymorphic genes for inflammatory markers in patients with early manifestation of ischemic heart disease; pharmacogenomic risk profiles /antiagregation therapy
Školitel/Tutor:  MUDr. Jana Petřková, Ph.D.
Školitel konzultant/Specialist tutor: Prof. MUDr. Martin Petřek, CSc.
Zabezpečení/Grant support: Projekt IGA UP a Grant MŠMT LH12219 (VES12) „Imunogenetické faktory susceptibility, manifestace a terapie kardiovaskulárních onemocnění v české a ruské populaci“.


Předpokládaný maximální počet přijímaných studentů LIGP:
      
prezenční/kombinovaná forma: max. 5 studentů CZ, plus max. 3 studenti anglicky

3  vacancies in English doctoral programme

Termín uzávěrky přihlášek / Deadline for applications: 18.5.2012 (18 May 2012)

Děkanát LF UP Olomouc / Deanery of Fac. Medicine and Dentistry PU Olomouc


Informace/information:


http://www.lf.upol.cz/menu/prijimaci-rizeni/doktorske-studium-phd/
Laboratoř imunogenomiky a imunoproteomiky, Ústav imunologie LF UP, I. P. Pavlova 6, Olomouc, tel. 585 632 771, 58 844 2285, www.dr-petrek.eu


Brief teaching aids on Chemotactic cytokines and Laboratory examination in Clinical Immunology.
download Chemokiny.pdf and Imunologicke_lab.pdf (in Czech)

Short summary on immunogenetic research run currently by LIGP and its collaborators.
download Immunogenetics.pdf (in English)


2011 PhD Student position is open at LiG 

Do you want to work with us and study towards Ph.D. title ? / Chcete s námi pracovat a studovat v Ph.D. programu?

(topics for doctoral Ph.D. studies / tématické okruhy doktorandského studia)


prof. MUDr. Martin Petřek, CSc.

Resourses for students
1. Identification of SNPs and primer design (powerpoint presentation in czech)